Đổi đơn vị đo áp suất mmHg sang đơn vị ATM và PA huyết áp

mmHg
hay còn gọi là milimét thủy ngân thường đường sử dụng đo đo huyết áp các bạn có thể gặp trong các tờ giấy xét nghiêm. 1 ngườ bình thường có huyết áp trong khoảng 100 – 120 mmHg, trên hoặc dưới mức này là huyết áp thấp hoặc huyết áp cao(tiền huyết áp cao thấp)

Chúng ta có sự liên quan giữa các đơn vị mmHg, atm và Pa như sau
1 atm = 760mmHg =1,013.105 Pa =1,033 at ; Pa là paxcan ( 1 Pa = 1 N/m2)
1mmHg = 1/760 ATM = 0.001315 ATM
1mmHg = 133,3 Pa

Xem thêm: Các đơn vị đo lường: oz, cup, ml, l, g bằng bao nhiêu