Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng mới nhất 2018

Hôm nay, big.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng mới nhất 2018. Với bản kiểm điểm đảng viên trong quá trình một năm hoạt động chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng tổng kết lại thì bản kiểm điểm này sẽ được Bí thư xem xét và có những định hướng cho quá trình hoạt động và hành vi của bạn năm sau dựa trên bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2018

Hôm nay big.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2018.

Mẫu bản kiêm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng

Nội dung cách viết bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2018

ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ ………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_______________________

……………, ngày…..tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM TRA

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ………………………………………

Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../…..

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………. thuộc Đảng bộ………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……năm….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

– Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …./…./20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Nguyên nhân chủ quan: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có)

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2018. Tại đây

Trên đây đây là hướng dẫn chi tiết về cách viết bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2018 cho các đồng chí đảng viên hoạt động theo tôn chỉ và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hi vọng với những thông tin trên giúp bạn viết một bản kiểm điểm đảng viên theo Điều lệ Đảng hợp lý và không ảnh hưởng tới bản thân và chi bộ cơ sở.

  • bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng năm 2018
  • bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2017
  • bản kiểm điểm đảng viên theo điều 30
  • kiểm tra đảng viên chấp hành 2018
  • bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2017 violet
  • báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2017
  • kiểm tra đảng viên chấp hành 2017
  • bản kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2016
Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *