Thiết kế mới của Pixel 7 đặt camera trước và trung tâm Thiết kế của Pixel 7 là một nét mới về thẩm mỹ của Pixel 6, tập trung nhiều hơn vào camera.

Photo of author
Written By admin

Leave a Comment